CARE AR FI NOILE REGULI IN FUNCTIONAREA CIMITIRELOR BRAILENE, ASA CUM LE VEDE PRIMARUL DRAGOMIR

Consiliul Local Municipal Braila va lua in discutie, intr-o sedinta viitoare, modificarea Regulamentul de organizare, functionare si administrare a cimitirelor din municipiu. Proiectul amintit a fost initiat de primarul Marian Dragomir si vizeaza actualizarea unor articole care se refera, printre altele, la conditiile in care se acorda gratuitati la locuri de veci, conditiile in care se poate pierde un loc de veci de catre cel care l-a concesionat, conditiile in care se pot face monumente funerare, precum si obligatiile celor care concesioneaza locuri de veci.

Proiectul de hotarare trebuia discutat si votat in sedinta anterioara a CLM, insa a fost retras inainte de aprobarea ordinii de zi. In documentul prezentat consilierilor  municipali – care, cel mai probabil, in linii mari, va fi acelasi cu cel care va fi pus in discutie intr-o sedinta urmatoare – , articolele actualizate ”suna” asa:

*Articolul 11: “Pana la construirea unui cimitir cu regim de gratuitati, acest regim il are Cimitirul Municipal.

Beneficiarilor tuturor legilor conform carora au dreptul la un loc de veci gratuit, respectiv Legea 44/1994, Legea 189/2000, Legea 341/2004, li se vor concesiona aceste locuri. In momentul in care se infiinteaza cimitire noi,  se vor asigura locuri atat pentru inhumarile curente, cat si 3.000 de locuri libere de inhumare, in caz de calamitati. Pana in momentul infiintarii acestor cimitire, aceste persoane vor fi luate in evidenta Administratiei Cimitirelor. In cazul decesului acestor persoane, se vor atribui locuri de veci gratuite, pe baza certificatului de deces, precum si a documentelor doveditoare ca sunt beneficiari ai uneia din legile de mai sus.

Se vor acorda locuri de inhumare gratuite pe o perioada de 7 ani si persoanelor care constituie caz social (fara apartinatori, pentru care Primaria intocmeste toate formalitatile privind inhumarea) si care au domiciliul pe raza municipiului Braila, cu conditia achitarii intretinerii aferente celor 7 ani. Nu constituie cazuri sociale persoanele decdate care nu au domiciliul pe raza municipiului Braila, provenite de la camine de batrani, centre paleative”;

*Articolul 19: (1) Locurile de inhumare se atribuie in folosinta numai pe o durata de 7 ani, 25 de ani sau pe termen nelimitat, la decesul unei persoane care a avut domiciliul pe raza municipiului Braila, apartinatorilor acesteia, pe baza aprobarii date de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor (SUPAFLC) Braila, cu plata integrala a taxei de concesionare. Pentru locurile de veci atribuite pe 7 ani, se va achita concomitent taxa de concesiune si taxa de intretinere pe 7 ani. Locurile de veci concesionate pe termen de 25 de ani sau pe termen nelimitat nu poti fi donate timp de 5 ani de la data dobandirii.

Titular al concesiunii va fi: sotul (in cazul decesului sotiei), sotia (in cazul decesului sotului), iar in lipsa acestora, cea mai apropiata ruda fata de decedat, respectiv ascendent in linie dreapta (parinte), descendent in linie dreapta pana la gradul II (copil, nepot), in baza actelor de stare civila.

Primaria Braila va putea aproba, la solicitarea Directiei de Asistenta Sociala, inhumarea cazurilor sociale (persoane neidentificate, fara apartinatori legali, fara venituri) pe o perioada de 7 ani, cu plata taxei de concesiune si anticipat, a taxei de intretinere aferente pe 7 ani.

Se vor atribui, fara plata taxei de concesionare, pe baza actelor doveditoare, un loc de veci in cimitire, astfel:

a) veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, in conformitate cu prevederile Legii 44/1994

b) fostilor detinuti politici si deportatilor, in conformitate cu dispozitiile Legii 189/2000

c) martirilor si urmasilor eroilor martiri ai Revolutiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

(2) Concesionarii unui astfel de loc de veci nu vor fi scutiti de plata anuala a taxelor de intretinere aferente locului.

(3) Concesiunile obtinute in baza legilor speciale de mai sus nu pot fi transmise prin acte intre vii, ci doar prin succesiune si numai daca titularul locului de veci astfel atribuit a fost inhumat in acel loc; in caz contrar, locul de veci va ramane in administrarea SUPAFLC Braila, urmand a fi atribuit altei persoane”;

*Articolul 23: “Dreptul de concesiune a unui loc de veci nu poate fi transmis prin acte cu titlu oneros. Transmiterea locurilor de veci altei persoane se poate face numai prin succesiune legala, testamentara sau prin donatie. Beneficiarii succesiunii testamentare, daca nu pot face dovada gradului de rudenie cu titularul concesiunii, sunt obligati sa achite taxa egala cu taxa de donatie.

Inscrisurile autentice care certifica schimbarea titularului dreptului de concesiune vor fi depuse la sediul institutiei in termen de 30 de zile de la data emiterii, in vederea luarii in evidenta si emiterii actului de concesiune; in caz contrar, acesta va fi sanctionat cu achitarea unei taxe egale cu taxa de concesiune.

In cazul in care sunt mai multi concesionari, iar suprafata pe care o detine fiecare nu are dimensiunea unui loc de veci, nici scriptic, nici faptic, acestia vor ramane in indiviziune, iar la decesul unuia este necesar acordul scris al tuturor, privind inhumarea.

In situatia in care in evidentele scriptice sunt inregistrati mai multi concesionari cu aceleasi coordonate ale locului de veci, dar faptic, locurile sunt diferite in teren, in vederea diferentierii lor, concesionarii, pe baza unei cereri, vor solicita renumerotarea.

In cazul in care titularul concesiunii a decedat (act doveditor) si concesiunea este in desfasurare, iar din motive obiective mostenitorii nu pot face succesiunea, dreptul de folosinta poate fi concesionat unui solicitant daca: face dovada ca are o ruda inhumata in acest loc (act doveditor), prezinta o declaratie pe proprie raspundere autentificata, in sensul ca <<in cazul aparitiei mostenitorilor legali sau testamentari ai locului… din  cimitirul… voi ceda cota parte ce li se cuvine, fara a implica SUPAFLC in eventuale litigii>>, iar institutia va face cercetari in sensul ca: face notificare la ultima adresa cunoscuta, in eventualitatea aparitiei unui mostenitor si anunt publicitar intr-un ziar local si rezulta ca nu sunt mostenitori sau persoane interesate”;

*Articolul 26: ”Concesionarea inceteaza si locurile de inhumare raman la dispozitia SUPAFLC Braila, in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei de folosinta de 7 sau 25 de ani, daca durata concesiunii nu se prelungeste;

b) prin renuntarea expresa in scris in forma autentica de catre titularul concesiunii, in favoarea SUPAFLC Braila, fara a avea pretentia la despagubiri si cu achitarea taxei de intretinere la zi; in cazul in care concesionarul renunta la o cota parte din dreptul de concesiune, au drept de preemptiune ceilalti concesionari, dupa achitarea taxei de concesiune majorata cu 300%;

c) in situatia in care titularului i se atribuie un alt loc de inhumare;

d) in cazul in care timp de 2 ani consecutiv nu a fost achitata taxa de intretinere anuala, cu notificarea prealabila a titularului locului de veci;

e) cand locul de veci este parasit (abandonat), prin aceasta intelegandu-se inexistenta unui insemn cu privire la parchet, litera si numar, inexistenta unui monument funerar, cruce, grilaj, candela, etc, sau atunci cand  prin anunt intr-un ziar local sau national, titularul sau mostenitorii acestuia, desi instiintati la ultima adresa cunoscuta, nu se prezinta in termen de 3 luni, la Administratia Cimitirelor, pentru clarificarea situatiei;

f) cand titularul concesiunii a decedat, nu s-a dezbatut succesiunea si nu a fost achitata taxa de intretinere timp de 2 ani consecutiv”;

*Articolul 27: “Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila poate acorda un termen de 90 de zile de la data expirarii termenului de concesionare pentru plata rascumpararii locului de veci, titularului care l-a detinut anterior sau mostenitorilor acestuia, pana la gradul al II-lea sau sotului acestuia, fara a putea dona locul de veci timp de 5 ani. Daca in termen  de 3 luni de la primirea aprobarii de rascumparare a locului de veci, titularul nu se prezinta in vederea achitarii contravalorii acestuia, se considera ca titularul a renuntat si SUPAFLC poate concesiona locul”;

*Articolul 39: “In baza unei cereri, insotite de dovada dreptului de concesiune, a unei schite in teren care sa ateste ca este posibila executarea lucrarii funerare, a unui proces verbal incheiat anterior inceperii executarii lucrarii, semnat de titularul concesiunii, administrator si reprezentantul persoanei juridice care excuta lucrarea, un concesionar poate executa si repara lucrari funerare. In situatia in care sunt mai multi concesionari, se va prezenta acordul tuturor pentru executarea lucrarii.

Lucrarile funerare vor fi executate astfel:

1.de catre SUPAFLC Braila, care poate organiza in acest scop formatii specializate;

2.de catre titularii dreptului de folosinta a locurilor de veci sau de membrii familiilor acestora, daca au o calificarea corespunzatoare profilului acestor lucrari si dupa achitarea taxei de 10% din valoarea lucrarii, la care se adauga TVA;

3.de societati comerciale avand ca obiect de activitate executarea de lucrari funerare si avizate de SUPAFLC, cu achitarea taxei de 10% din valoarea devizului, la care se adauga TVA;

4.Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului concesionat.

5.La excutarea lucrarilor de constructii se vor proteja mormintele si constructiile invecinate, spatiile verzi si caile de acces. Pamantul rezultat din sapaturi va fi evacuat zilnic in locurile indicate de SUPAFLC Braila prin autorizatia de construire si se va asigura curatenia locului.

6.Orice paguba va fi suportata de beneficiarul lucrarii.

7.Autorizarile pentru constructii funerare se vor elibera de catre SUPAFLC in termen de 7 zile de la solicitarea scrisa a petentului sau in regim de urgenta – pentru persoanele care au deces, dupa achitarea taxei de autorizatie executare lucrari stabilita de Consiliul Local.

8.Avizarea societatilor comerciale se face anual de catre SUPAFLC Braila, in baza unei cereri insotita de documentele doveditoare care atesta obiectul de activitate, lista preturilor percepute, copia CI solicitant si dupa plata taxei de avizare aprobata prin hotarare de Consiliu Local Municipal”;

*Articolul 53: “Concesionarii au urmatoarele obligatii:

a) sa achite anual taxa de intretinere stabilita prin hotarare de Consiliu Local Municipal;

b) sa plateasca penalitati de intarziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, in cazul neachitarii la timp a taxei prevazute la litera a);

c) sa respecte Regulamentul serviciului de administrare a cimitirelor, in caz contrar fiind pasibili de a fi penalizati sau, in anumite cazuri, sa li se ridice dreptul de concesiune;

d) sa monteze placuta indicatoare cu parchet, litera si numar la locul de veci concesionat;

e) sa respecte dimensiunile locului concesionat, stabilit prin actul de concesiune si sa nu efectueze lucrari funerare fara autorizarea SUPAFLC;

f) sa efectueze periodic curatenie in perimetrul concesionat si in jurul acestuia; sa transporte resturile vegetale si gunoiul de la locul de veci la aleea principala;

g) sa respecte orele de acces, precum si ordinea si linistea, in interiorul cimitirului;

h) sa solicite SUPAFLC Braila aprobare in vederea oricarui fel de instrainare a locului de veci;

i) in termen de cel mult 30 de zile de la obtinerea actelor notariale care atesta schimbarea concesionarului, sa le prezinte la SUPAFLC Braila, in vederea transcrierii lor si intocmirii actelor de concesiune;

j) sa anunte in scris orice modificare cu privire la domiciliul concesionarului”.