JANDARMERIA BRAILA SCOATE LA CONCURS UN POST DE BUCATAR

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila scoate la concurs, prin incadrare directa, un post vacant de executie la Serviciul Logistic, compartimentul Popota de unitate, de personal contractual, muncitor calificat IV – I (bucatar), pe perioada nedeterminata.

La concurs pot participa persoanele care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

-sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

-sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

-sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale (18 ani);

-sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

-sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor specifice postului scos la concurs;

-sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila persoana respectiva cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PREVAZUTE IN FISA POSTULUI:

-sa fie absolvent al invatamantului gimnazial (studii gimnaziale);

-sa aiba calificare in specialitatea „Bucatar”;

-sa obtina autorizatia de acces la informatii clasificate secrete de serviciu, emisa dupa ocuparea postului. Neavizarea sau retragerea avizului de acces la informatii clasificate atrage eliberarea din functie si incetarea de drept a contractului individual de munca;

-sa fie declarat apt medical si apt psihologic;

Concursul/examenul va avea loc la sediul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila si va consta in 3 etape succesive, desfasurate in ordinea mentionata mai jos, astfel:

-Selectia dosarelor de concurs : in data de 27.11.2018, intre orele 09:00 – 14:00;

-Proba practica: in data de 12.12.2018, incepand cu ora 11:00;

-Interviu: in data de 17.12.2018, incepand cu ora 11:00.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul unitatii, structura Resurse Umane/secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0239/619380, interior 24407 si 24535, e-mail: contact@jandarmeria-braila.ro.

Orice alte date si informatii cu privire la organizarea si desfasurarea concursului vor fi facute publice prin postarea pe site-ul unitatii si afisarea la avizierul unitatii.

De asemenea, tipizatele aferente anexelor vor fi puse la dispozitie si la sediul unitatii.